Algemene voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Studio Nor
Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 61737216.  Het BTW-nummer van Studio Nor is: NL177217546B02
Studio Nor is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-20412824 en voorts per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar info@vintagejunky.nl.

Artikel 1 Definities:

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1)     Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

2)     Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

3)    Klant: de wederpartij van Studio Nor met wie Studio Nor   een Overeenkomst aangaat.

4)    Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

5)    Partijen: Studio Nor en Klant gezamenlijk.

6)    Studio Nor de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

7)    Website: de website van Studio Nor te vinden onder de www.studionor.nl

8)    Zaken: zaken welke Studio Nor op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid:

1)    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2)    Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst:

1)    De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

2)    Studio Nor garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Studio Nor hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3)    Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Studio Nor er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Studio Nor mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling:

1)    Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

2)    Studio Nor is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

3)    Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:

a. door middel van IDEAL;
b. of door middel van PayPal;
c. of door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank)

Artikel 5 Leveringstermijn:

1)    De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

2)    Studio Nor zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

3)    Indien en voor zover Studio Nor niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Studio Nor heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht:

1)    De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Studio Nor webwinkel mits:
a. de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;.
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Studio Nor;
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Studio Nor het in ontvangst heeft genomen.

2)     De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren:

1)    Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Studio Nor al waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Studio Nor mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Studio Nor binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Studio Nor.
c. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Studio Nor het in ontvangst heeft genomen.

2)    Indien na onderzoek van Studio Nor blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Studio Nor met Klant in overleg treden.

3)    Indien na onderzoek van Studio Nor inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

4)    Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

5)    Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegegevens:

1)    Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Studio Nor.

2)    Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Studio Nor deze uitingen sturen.

3)    De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Studio Nor aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen:

1)    Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2)    Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Studio Nor welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Studio Nor zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

3)    Klant kan het geschil – indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 10 Overige bepalingen:

1)    Studio Nor is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

2)    Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Studio Nor  inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Garantie en aansprakelijkheid:
Studio Nor is tevens niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg) schade die het gebruik van de aangekochte artikelen met zich mee kunnen brengen.
Studio Nor is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaan tijdens het transport door derden of eigen vervoer van de klant.
Studio Nor neemt geen meubels retour. Alle meubels kunnen vooraf bezichtigt worden voordat u tot koop overgaat.

Op de meubels gekocht bij Studio Nor kunnen wij helaas geen garantie geven. Alle meubels die Studio Nor verkoopt zijn oud en tweedehands en hebben dan ook over het algemeen allemaal gebruikerssporen. Eventuele verborgen gebreken dienen binnen 7 dagen gemeld te worden tenzij deze gebreken vermeld staan op de site. Let wel, standaard gebruikssporen zullen altijd aanwezig zijn, en worden derhalve niet als zodanig op de site beschreven. Aangezien de items die wij verkopen meestal minstens 20 jaar oud zijn en op een enkele uitzondering na allemaal gebruikt zijn nemen wij hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Studio Nor is niet verantwoordelijk mocht een meubel niet door een trapgat, deur, of dergelijke passen. Dit dient u zelf vooraf goed te berekenen. De maten vindt u terug bij onze artikel informatie.